Oddział przedszkolny    Jak zostać naszym uczniem    Spacer po szkole    Historia    Wspomaganie    Lekcje to nie wszystko...    Nasze sukcesy

 Strona główna

Aktualności

Kalendarz roku szkolnego

Organy szkoły

Godziny urzędowania

Dokumenty szkolne

Publikacje

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię."
Bp Jan Chrapek

 

JAK ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM

 

 

Przyjęcie ucznia do naszej szkoły odbywa się po uzyskaniu skierowania Prezydenta Miasta Radomia.

Wniosek o skierowanie składa się w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki (II piętro – sekretariat - pokój 268), przy ul. Żeromskiego 53 (wejście od ul. Niedziałkowskiego).

W przypadku uczniów spoza terenu Miasta i Gminy Radom za pośrednictwem starostwa powiatowego w obrębie, którego mieszka uczeń (np. Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, Wydział Edukacji, pok. 222, tel. (048) 36-55-801 wew. 211).

Starostwo, na wniosek rodzica, występuje z prośbą do Prezydenta  Miasta Radomia o skierowanie do Zespołu Szkól Specjalnych nr 1 w Radomiu.
         Podstawą do otrzymania skierowania jest posiadanie, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  z  uwagi na: (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności)

- niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu lekkim,

- niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa),

- niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niedowidzenie),

- niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i niedosłuch),

- niepełnoprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i autyzm)

- autyzm

  

Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu ucznia do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej w Radomiu:

 

1. Skierowanie Prezydenta Miasta Radomia

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z numerem PESEL dziecka

4. Odpis aktu urodzenia

5. Dwa zdjęcia

6. Karta Zdrowia Dziecka

7. Odpowiednio:

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub

- świadectwo promocyjne do klasy wskazanej na skierowaniu lub

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

8. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dotyczy przyjmowania uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim do gimnazjum)

9. Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności)

 

Zapraszamy na krótką informację o naszej szkole.